Badanie danych. Raport z pierwszej linii dzia?a? - Rachel Schutt & Cathy O'Neil

Badanie danych. Raport z pierwszej linii dzia?a?

By Rachel Schutt & Cathy O'Neil

  • Release Date: 2014-11-04
  • Genre: Computers

Description

<p><strong>Unikalne wprowadzenie do nauki o danych!</strong></p><p>W dzisiejszych czasach najcenniejszym dobrem jest informacja. Ogromne ilo?ci danych s? przechowywane w przepastnych bazach danych, a kluczem do sukcesu jest ich umiej?tna analiza i wyci?ganie wniosków. To dynamicznie rozwijaj?ca si? dziedzina wiedzy, w której do tej pory brakowa?o solidnych podr?czników, pozwalaj?cych na dog??bne poznanie tego obszaru. Na szcz??cie to si? zmieni?o!</p><ul> <li>Trzymasz w?a?nie w r?kach unikaln? ksi??k?, w której badacze z najwi?kszych firm bran?y IT dziel? si? skutecznymi technikami <strong>analizy danych</strong>. Z kolejnych rozdzia?ów dowiesz si?, czym jest nauka o danych, <strong>model danych</strong> oraz <strong>test A/B</strong>. Ponadto zdob?dziesz wiedz? na temat<strong> wnioskowania statystycznego</strong>,<strong> algorytmów</strong>,<strong> j?zyka R oraz wizualizacji danych</strong>. Si?gnij po t? ksi??k?, je?eli chcesz si? dowiedzie?, jak wykrywa? oszustwa, korzysta? z <strong>MapReduce </strong>oraz bada? przyczynowo??. To obowi?zkowa pozycja na pó?ce czytelników zainteresowanych badaniem danych.</li></ul><p>Dzi?ki tej ksi??ce:</p><ul> <li>poznasz zaawansowane sposoby analizy danych</li> <li>nauczysz si? korzysta? z <strong>MapReduce</strong></li> <li>zwizualizujesz posiadane dane i wykryjesz oszustwa</li> <li>poznasz podstawy <strong>j?zyka R</strong></li> <li>wyci?gniesz warto?ciowe wnioski z posiadanych danych</li></ul><p><strong>Wyci?gnij warto?ciowe wnioski z posiadanych informacji!</strong></p>